KOD OneTM PCR Master Mix
KOD OneTM PCR Master Mix -Blue-
实验例5:使用含肌苷的引物进行扩增

使用含次黄苷的兼并引物,比较KOD OneTM PCR Master Mix与KOD -Plus- Neo(原来产品)的扩增效果。结果显示,只有KOD OneTM PCR Master Mix能够得到明确的条带。所以,KOD OneTM PCR Master Mix用在原来的高保真性PCR酶不能使用的含次黄苷的兼并引物上也能高保真性地扩增基因。